Address and location of Ashram

Janki Ashram
Sabara Road, Dediapada, Tehsil Dediapada, Dist. Narmada,
Pin: 393040 - Gujarat, India

Name : Varshaben Sheth
Mobile : +91 9925914277
E-mail : jankiashram@gmail.com
Website : http://www.jankiashram.org